เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

คำสั่งแต่งตั้ง และมอบอำนาจ

คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ที่4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ที่ 327/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

คำสั่งมอบอำนาจให้หน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ที่ 338/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

ปรับปรุงคำสั่งการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สำนักปลัดเทศบาล ที่ 323/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>>