menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาแบบต่างๆ แก่หน่วยงานราชการ และประชาชนได้รับทราบ เพื่อน้อมลำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์