menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน

     รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 


     รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561    ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561    ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560    ดาวน์โหลดเอกสาร>>