เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน

รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

   - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

   - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - ขออนุมัติจัดดำเนินโครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

ไม่ได้ประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

ไม่ได้ประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19

โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

        รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

        รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

     รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   


     รายงานการประชุมองค์กรภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561    ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561    ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   
     - โครงการจัดประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560    ดาวน์โหลดเอกสาร>>