เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”

ประชาสัมพันธ์โครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
กำหนดการรับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ มนฤดี ทองกำพร้า 02-141-9574
อติพร แก้วเปีย 02-141-9567