เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ITA-EIT ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ต่อไป

#สามารถตอบแบบสอบถามได้ วันที่ 1 มกราคม  - 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 

 

คู่มือการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวโหลดเอกสาร http://www.banphaicity.go.th/info/file/ita/ITA-66.pdf


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางที่1    สแกน QR CODE 

ช่องทางที่2    ผ่าน URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/oflwl2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ......ขอขอบพระคุณครับ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
โทร. 0 432 72661 , 0 4327 2642 ต่อ 52 , 54