เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce"

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce"
          ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กรมส่งเสริมการเกษตรว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน e-commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการโครงการ "Pre Order" ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง e-commerce ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ผลไม้ที่มีความพร้อม ได้มีช่องทางใหม่ๆในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเติมและยั่งยืน โดยแบ่งรูปแบบการจำหน่ายออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ B2B (Business -to- Business) เป็นการจำหน่ายผลผลิต Platform ไปยังผู้บริโภคทั่วไป และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เพิ่มช่องทางการตลาดผลผลิตคุณภาพให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ผลิตผลไม้ ป้องกันปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำได้ โดยสามารถสั่งซื้อผลไม้ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตามช่องทางดังกล่าว

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รูปภาพที่แนบ