เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

เทศบัญญัติอื่นๆ

 เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

 เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

 เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

 เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

 เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>