menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

พ.ร.บ. กยศ.ใหม่ มีผลแล้ว บังคับนายจ้างหักเงินเดือนจ่ายหนี้กองทุนฯ

พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ฉบับใหม่ปี 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว บังคับนายจ้างต้องหักเงิน ณ ที่จ่ายของลูกจ้างที่เป็นหนี้ กองทุน กยศ.เพื่อคืนหนี้ด้วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.studentloan.or.th/index.php/knowledge