เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: วิสัยทัศน์ ::
"บ้านไผ่เมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมคมนาคม แหล่งการค้า
น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน"
:: พันธกิจ ::

1.พัฒนาเมืองบ้านไผ่ให้น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2.พัฒนาศักยภาพเมืองบ้านไผ่ ที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน
4.พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน ให้อยู่ดี กินดี อยู่รอดปลอดภัย
5.พัฒนาด้านการศึกษาพร้อมยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
6.พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา