menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร.....หากพบสุกรมีลักษณะดังรายละเอียดข้างต้น รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ ทันที ......@สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด