menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

การให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล แบบฟิโกไฟแนนซ์

ดูรายละเอียด http://www.1359.go.th/picodoc/