menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563

 "รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่" 
บ่ายวันที่ 15 กันยายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามโครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 ณ หอประชุมประชาเมืองไผ่ โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม