เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

เจตจำนง/มาตราการ

 

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (034) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (034) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (035)
       กิจกรรม “เดินรณรงค์แสดงออกถึงความโปร่งใส และต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น” ประจำปีงบประมาณ 2564 (035) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (038)

       กิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2564 (038) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

       -สรุปผลการประเมินการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร ''ชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)'' รุ่นที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

       -สรุปผลการประเมินการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร ''ชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)'' รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

       -สรุปผลการประเมินการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร ''ชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)'' รุ่นที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

       -สรุปผลการประเมินการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร ''ชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)'' รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

       -สรุปผลการประเมินการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร ''ชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)'' รุ่นที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

 

    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (044)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

 

    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (045)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

 

    มาตรการป้องกันการรับสินบน (046)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

 

    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (047)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

 

    มาตรการตรอบสอบการใช้ดุลพินิจ (048)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

นโยบายด้านคุณธรรมและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

การดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร>>