เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

เจตจำนง/มาตราการ

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ "No Gift Policy" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (034) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (034) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (034) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (035)

         กิจกรรม “สัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปีงบประมาณ 2565"  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

         กิจกรรม “การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน ประจำปีงบประมาณ 2565"  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

         กิจกรรม “เดินรณรงค์แสดงออกถึงความโปร่งใส และต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564"  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (038)

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

       กิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2564 (038) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

       -สรุปผลการประเมินการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตร ''ชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)'' รุ่นที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

       -สรุปผลการประเมินการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร ''ชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)'' รุ่นที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

       -สรุปผลการประเมินการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร ''ชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)'' รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

       -สรุปผลการประเมินการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร ''ชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)'' รุ่นที่ 1  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

       -สรุปผลการประเมินการอบรมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร ''ชินนสาสมาธิ(สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)'' รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (039)

- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

 

   การขับเคลื่อนจริยธรรม (040)

- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นประจำทุกปี   ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

 

   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (041)

- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 2 หลักสูตร "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมองค์กรในการทำงานสู่ความสำเร็จ"  ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (042)

        - รายงานผลคะแนน และรายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>  

 

    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (044)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

 

    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (045)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

 

    มาตรการป้องกันการรับสินบน (046)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

 

    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (047)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

 

 

   มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดาวน์โหลดเอกสาร>>      

 

    มาตรการตรอบสอบการใช้ดุลพินิจ (048)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

นโยบายด้านคุณธรรมและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

การดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร>>