menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้ประกอบการดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2560

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม