เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลจัดซื้อ - จัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจ้าเงาะ (ชุมชนส่วนราชการ) 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(โครงการซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ประชาเมืองไผ่ โดยทำการเปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งอุปกรณ์กันนก พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ๒ คัน ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนมิตรภาพ ซอย ๒ (ด้านทิศใต้) 

๒.โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง ซอย ๑๐ 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หอกระจายข่าวชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ๖๔๐,๐๐๐.๐๐

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ซื้อรถบรรทุกนํ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผ-๕๔๙๘ ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หกแสนบาทถ้วน)  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างทางภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิดส์ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะซอยศาลเจ้า(ด้านทิศเหนือ) และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชุมธนสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะซอยศาลเจ้า(ด้านทิศเหนือ) และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชุมธนสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผ-5498ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผ-5498ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ส.วิชัยคอนสตรัคชั่น 2008 (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

                                           ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
 

ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 83-1957 ขอนแก่น

ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 83-1957 ขอนแก่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย สำหรับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั่น (ให้บริการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (ฝั่งทิศตะวันตก) (ช่วงที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจษอนันต์คอนสตรัคชั่น (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนแจ้งสนิ(บ้านไผ่-ชนบท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 4 -18 กรกฎาคม 2561 ในราคาชุดละ 2,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถกองช่างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2561 และซื้อเอสการประกวดราคา ในราคาชุดละ 2,000 บ่ท 

ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3)

ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3)

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

การเปิดเผยร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องสอบราคาจ้าเหมาเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมทำสีทั้งคัน หมายเลขทะเบียน 83-9951

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ
                                                          I ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนรอบรั้วโรงเรียนบ้านเกิ้ง(บ้านเกิ้งซอย 6) ครั้งที่ 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  31  กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องประมูลจ้างปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบวงจรของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  13 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยสมประสงค์ ซอย 3

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่  14 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ซอยชาโพธิ์พัฒนา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่  14 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. แยกซอย 13 ไปซอย 17

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่  5 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยประปา 3

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่  5 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ  
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซอย9

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่  5 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ  
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องสอบราคาจ้างขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียน ขก.10 ถึงหน้าโรงเรียน ขก.5

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ  
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุถัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  25 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ   
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุถัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ   
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย์ (ฝั่งด้านทิศตะวันออกส่วนที่เหลือ)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่  24 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I                                                                          

ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ 2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่  24 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ             
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I                                                                

ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเอี่ยมไพบูลย์ ซอย2

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่  24 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ...                                                                                                        
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรอบรั้วโรงเรียนบ้านเกิ้ง(บ้านเกิ้งซอย6)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในราคาชุดละ2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่  24 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ...                                                                         
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนแสงทองประชาสรรค์ (ด้านทิศเหนือ)

กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนแสงทองประชาสรรค์ (ด้านทิศเหนือ)  ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง 905 หมู่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I 

ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 6

กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 6 ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง 905 หมู่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 1

กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 1 ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง 905 หมู่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย4

กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 4 ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง 905 หมู่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) ครั้งที่ 2

ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ) ที อยู่ ส่านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง 905 หมู่ 3 ถ.เจนจบทิศ ต่.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 และก่าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที 7 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป
                                                I ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสารผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I 

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน) ก่าหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างวันที่  29  ธันวาคม  2559  ถึงวันที่  17 มกราคม  2560 จ่าหน้าซองถึง  ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  
2,400 ซีซี  ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ)  
 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมถมดิน สวนสาธารณะชุมชนโนนสว่างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ (27 ธ.ค.2559)

เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีผู้ยื่นซองประมูลจ้าง จำนวน 7 ราย ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองเอกสารประมูลจ้างได้ทันตามกำหนด  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคา ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป
 

ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบมาตรฐาน ถ.ศพด.3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ก้าหนดยื่นซองเอกสารประมูลฯ ในวันที่ 26  กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 11.00 น. ณ  หอประชุมไผ่เงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่  และก้าหนดเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลฯในราคาชุดละ 1,000.-บาทได้ที่งานพัสดุ ฯ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันที่ 8 กันยายน 2559  ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ
                                                 I ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  
 

ประมูลจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนโพธิ์ชัย (เริ่มจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ก้าหนดยื่นซองเอกสารประมูลฯ ในวันที่ 16  กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ้าเภอ ที่ว่าการอ้าเภอบ้านไผ่  และก้าหนดเสนอราคาในวันที่ 28 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลฯในราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันที่ 7 กันยายน 2559  ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

      กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ้าเภอ ที่ว่าการอ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
       กำหนดเสนอราคาในวันที่ 28 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banphaicity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 2

กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย2  ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง 905 หมู่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อ้าเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำค.ส.ล.ถนนทองประเสริฐซอย10

กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559 จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 10 ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง 905 หมู่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อ้าเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข2

กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559 จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างก่อสร้าง ท่อระบายน้้า ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข2  ที่อยู่  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง 905 หมู่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 และกำหนดเปิดซองใบเสนอ ราคาในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนจากแยกศูนย์บ้านเกิ้งไปถึงสะพาน (วัดป่าปทุมธรรมวราราม)

กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559 จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนจากแยกศูนย์บ้านเกิ้งไปถึงสะพาน (วัดป่าปทุมธรรมวราราม) ที่อยู่ สานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง 905 หมู่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตาบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ สานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้าซอยแยกซอยศาลเจ้าด้านทิศใต้ (ซอยหน้าบ้านพ่อสี)

กำหนดยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 6 กันยายน  2559 จ่าหน้าซองถึง ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้้าซอยแยกซอยศาลเจ้าด้านทิศใต้ (ซอยหน้าบ้านพ่อสี) ที่อยู่ ส้านักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ งานพัสดุ ฯ กองคลัง 905 หมู่ 3 ถนนเจนจบทิศ ต้าบลในเมือง อำเภอ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 และก้าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์สุขาเคลื่อนที่) ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

กำหนดยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา  10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน  2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่ งานพัสดุฯ  กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

ยกเลิกประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์สุขาเคลื่อนที่) ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ประกวดราคารถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   ลงวันที่  3  สิงหาคม  2559และเรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน  ลงวันที่ 9  สิงหาคม  2559 เนื่องจากพิจารณาทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (รถยนต์สุขาเคลื่อนที่)เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้าเสนอราคาอย่างกว้างขวางสุจริต  โปร่งใสและเป็นธรรมเทศบาลเมืองบ้านไผ่จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว  ประกาศ   ณ   วันที่   11  สิงหาคม   2559
 

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์สุขาเคลื่อนที่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา  10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน)  ได้ที่ งานพัสดุฯ  กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4327-2642 ต่อ 51 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดยวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ยื่นซองสอบราคา ณ งานพัสดุฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันและเวลาราชการ  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ก้องท้องถิ่นอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ชั้น2) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - เวลา 16.30 น. แลพกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดยวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ยื่นซองสอบราคา ณ งานพัสดุฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันและเวลาราชการ  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ก้องท้องถิ่นอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ชั้น2) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - เวลา 16.30 น. แลพกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย1

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดยวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ยื่นซองสอบราคา ณ งานพัสดุฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันและเวลาราชการ  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ก้องท้องถิ่นอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ชั้น2) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - เวลา 16.30 น. แลพกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I  

สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเจ้าเงาะสัมพันธ์ด้านทิศใต้เร่มจากถนนสุขาภบาล8

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559  ถึง วันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดยวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2559  ยื่นซองสอบราคา ณ งานพัสดุฯ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในวันและเวลาราชการ   ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ก้องท้องถิ่นอำเภอ อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ชั้น2) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - เวลา 16.30 น. แลพกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป...
ผู้ขอรับหรือซื้อเอกสาร I ผู้ยื่นเอกสาร I ผู้ผ่านการพิจารณาฯ I ผู้ชนะการเสนอราคา I เอกสารอื่นๆ I