menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการกลุ่มรักษ์สุขภาพ ชุมชนโนนสว่าง

เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลนางสาวดาวรรณ ภูเหินรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เปิดโครงการกลุ่มรักษ์สุขภาพ ชุมชนโนนสว่าง โดยมีนายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม