menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานชมรมรมจักรยานบ้านโซนบ้านเกิ้ง

เช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เปิดโครงการ สร้างสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน ชมรมรมจักรยานบ้านข่าศรีบุญเรือง ณ ศาลาชุมชนบ้านข่าพัฒนา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม