menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ช่วงบ่ายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฝ่าย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมร่วมกันในบ่ายวันนี้ ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

คลิกดุรายละเอียดเพิ่มเติม