เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 5 รายการ)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 8 รายการ)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิตบ้านไผ่ )
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิตบ้านไผ่ (จำนวน 1 รายการ - E62100007778)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ )
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิตบ้านไผ่ (จำนวน 1 รายการ - P63030050388)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ( จำนวน 3 รายการ 1.P63040038394 - 2.P63040038394 - 3.P63040038398 ) 27/4/63
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564(14 ตุลาคม 2564)
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564(1 กันยายน 2564)
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 15 โครงการ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 )
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 )
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ช่วงที่ 1 ถึง ช่วงที่ 3)
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร