menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนาเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2563

เช้าวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมพัฒนาเมืองบ้านไผ่ เพื่อพิจารณาร่างแผนกรดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ,พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่2/เปลี่ยนแปลงฉบับที่2 ณ ห้องประชุมไผ่เงิน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่