เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลนโยบายการบริหาร

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่  9/2557 เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 นั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 บัญญัติไว้ความว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กระผมขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่แห่งนี้ก่อนเข้ารับหน้าที่ สิ่งสำคัญที่สุดในการแถลงนโยบายครั้งนี้ก็เพื่อจะแจ้งกับประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตลอดถึงผู้นำชุมชนและประธานชุมชนทุกท่านได้รับทราบว่าในการเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานของกระผมและทีมบริหารเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน  ซึ่งประกอบด้วย

1.       นายจิระบูรณ์           ปัญญารัตนวงศ์         เป็นรองนายกเทศมนตรี

2.       นายนิวัฒน์            ปลั่งศิริ                   เป็นรองนายกเทศมนตรี

3.       นายนริศ               อินทรกำแหง            เป็นรองนายกเทศมนตรี

4.       นายเลิศสิน            จึงจรัสทรัพย์            เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

5.       นายปรีชา             มุกนำพร                 เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

6.       นางสาวปวริศา        โรจน์ภัทรภาษิต         เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี

การเข้ามาบริหารงานในครั้งนี้เป็นการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีสมัยแรก กระผมอยากเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีความพร้อมทั้งด้านกายภาพ และด้านการบริหารงานสำหรับให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มีความพร้อม กล่าวได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจ ความตั้งใจแน่วแน่ในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งในสภาวะปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ. 2558  ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน

รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งได้มีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบประชาคมอาเซียนดังกล่าว  ดังนั้น  เทศบาลในฐานะเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้มีความพร้อมทุกด้าน  อาทิ  การปรับตัวในเรื่องของการจัดการ และเปิดโอกาสทางการศึกษา  การอนุรักษ์และการตระหนักในการใช้ทรัพยากร  การพัฒนาทักษะอาชีพ  การสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมอาชีพ  การพัฒนาสิทธิและความยุติธรรมในสังคม  รวมถึงการรักษาและการเผยแพร่เอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมอาเซียน ฯลฯ  เป็นต้น

กระผมและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะมีความพร้อมและสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เศรษฐกิจ  และสามารถทำให้ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้รับประโยชน์จากแนวทางการพัฒนา  ให้เป็นชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีความสุขทั้งกาย  ใจ  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ซึ่งนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ที่จะได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่แห่งนี้ ในแต่ละด้านมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้ประกาศไว้ในการรณรงค์เลือกตั้งที่ผ่านมา  โดยกระผมจะยึดถือแนวทางในการพัฒนาและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้จริงตามที่กล่าวไว้  บัดนี้  กระผมและคณะผู้บริหารพร้อมที่จะนำเสนอนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   โดยผ่านทางท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชน  พี่น้องชาวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทุกท่าน  ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบการทำงานของกระผมในโอกาสต่อไปตามลำดับ   ดังนี้

1.      นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น  โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน  กลุ่มพลังมวลชน   องค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

1.1  พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)   โดยการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  6  ประการได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และ    หลักความคุ้มค่า  มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรและเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ  ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หรือธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด   ร่วมวางแผน  และร่วมตัดสินใจ  ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็นคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล

1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้    โดยจะให้ความสำคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นที่

1.4 นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ครบวงจร  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง  สะดวก  รวดเร็ว

2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ถนน  รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล

2.2 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดมความคิดเห็นและประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ำเพื่อไว้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร

2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย   จัดระเบียบป้ายร้านค้าย่านชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง

2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำในการเกษตรตลอดฤดูกาลส่งเสริมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทำงานเป็นเครือข่าย

3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญกำลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด

3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม

3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้

3.6 จัดให้มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬาสำหรับประชาชน  สถานที่ออกกำลังกาย  สถานที่พักผ่อนหย่อน       3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว 

4. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ  โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจหน้าที่  ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  การประสานงาน  การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ

4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้  รวมถึงเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร  การรับเรื่องราวร้องทุกข์  คำร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้มากขึ้น 

4.3  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านของบุคลากร  ความพร้อมของสถานที่  อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  เชื่อมโยงระหว่างบ้าน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  กำหนดหลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม  เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน  ทั้งนี้มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย

4.5 ทำนุบำรุงศาสนา  วัดวาอาราม  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพื่อให้ศาสนสถานแต่ละแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นอิสาน  โดยจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา  ทำนุบำรุงโบราณสถานต่าง ๆ

4.6 ส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ลูกหลาน

 

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้ ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้

5.2 ส่งเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม ปลุกจิตสำนึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชนและกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลายของการให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการ  ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญ ก็คือ ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ

6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สำหรับออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน

6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยตนเองมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วยกฎหมาย ด้วยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดำเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ

6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี

นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตามที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมด 6 ด้าน นั้น กระผมและคณะผู้บริหารได้วางแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริงของปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในและภายนอกของเทศบาลเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤตและโอกาสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่สามารถจะแก้ไขและพัฒนาให้เกิดความเจริญมากขึ้นจากปัจจุบัน กระผมขอให้คำมั่นว่าจะเร่งดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ให้เกิดผลสำเร็จ  โดยจะจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  คุ้มค่าในการดำเนินการและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจน บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม จะให้ความสำคัญกับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน  เสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีให้เกิดกับชุมชน  เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเทศบาลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน สมดังวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ได้กล่าวไว้  ทั้งนี้จะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  นโยบายทั้ง 6 ประการ ที่กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างจริงจัง ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ทั้ง 6 ข้อนั้น จึงมีปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเราและการดำเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติ หรือจะสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ลำบากนัก  ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้  ความเข้าใจในภารกิจ  ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และการหนุนเสริมจากภายนอก ได้แก่ องค์กรภาคีเครือข่าย ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพี่น้องประชาชน เป็นต้น

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังนั้น จะส่งผลลัพธ์ต่อความเป็นสังคมที่ดีและมาตรฐานได้ กล่าวคือ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ของเราจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวอย่างมีพลังอยู่ตลอดเวลา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังคมมีคุณธรรม เป็นบ้านเมืองมีความอยู่ดี ผู้คนมีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน บนพื้นฐานของความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเรา  และในโอกาสนี้กระผมและทีมเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน  ขอทำงานเพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน  เมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้  คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ”

กราบขอบพระคุณครับ

  (ดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์  เพียยุระ) 

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่