เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

การร้องเรียน / ร้องทุกข์

วิธีการร้องเรียน / ร้องทุกข์

ช่องทางที่ 1 เว็ปไซต์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กระดานรับฟังความคิดเห็น Webboard)

URL : http://www.banphaicity.go.th

ช่องทางที่ 2 เฟสบุ๊คเทศบาลเมืองบ้านไผ่(Facebook)

URL : http://www.facebook.com/banphaimuni

ช่องทางที่ 3 ไลน์ (Line) กลุ่ม “บ้านไผ่แจ้งข่าว”

ช่องทางที่ 4 แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยี QR Code

ช่องทางที่ 5 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ช่องทางที่ 6 กล่องรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางที่ 7 เบอร์โทรศัพท์

ช่องทางที่ 8 ประชุมประชาคมท้องถิ่น

ช่องทางที่ 9 ประชุมประจำเดือนภาคประชาชน

ช่องทางที่ 10 กิจกรรมผู้บริหารพบประชาชน

 

แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน

เทศบาลเมืองบ้านไผ่