menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562"ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา