เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ประจำปีงบประมาณ 2551 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ประจำปีงบประมาณ 2552 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ประจำปีงบประมาณ 2553 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประจำปีงบประมาณ 2554 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประจำปีงบประมาณ 2555 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประจำปีงบประมาณ 2556 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประจำปีงบประมาณ 2557 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ กองคลัง พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดืน มกราคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดืน กุมภาพันธ์ 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส1 ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรำจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน -มิถุนายน 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดืน กรกฎาคม 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดืน สิงหาคม 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดืน กันยายน 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2565
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร