เทศบาลเมืองบ้านไผ่
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ประจำปีงบประมาณ 2551 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ประจำปีงบประมาณ 2552 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ประจำปีงบประมาณ 2553 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประจำปีงบประมาณ 2554 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประจำปีงบประมาณ 2555 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประจำปีงบประมาณ 2556 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประจำปีงบประมาณ 2557 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร

สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 -มีนาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ กองคลัง พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร