เทศบาลเมืองบ้านไผ่
แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 ดูเอกสาร

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ดูเอกสาร

แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557
ประจำปีงบประมาณ 2555-2557 ดูเอกสาร

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 ดูเอกสาร

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555
ประจำปีงบประมาณ 2552-2555 ดูเอกสาร

การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉับบแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดูเอกสาร

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉับบแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ดูเอกสาร

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉับบแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ดูเอกสาร

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดูเอกสาร