เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 ดูเอกสาร


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ดูเอกสาร


แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557
ประจำปีงบประมาณ 2555-2557 ดูเอกสาร


แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 ดูเอกสาร


แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555
ประจำปีงบประมาณ 2552-2555 ดูเอกสาร


การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉับบแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ดูเอกสาร


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉับบแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ดูเอกสาร


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉับบแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ดูเอกสาร


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดูเอกสาร


การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่1/2561)
ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดูเอกสาร


การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ครั้งที่2/2561)
ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดูเอกสาร


แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ดูเอกสาร


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564-2566(ฉบับปรับปรุงครั้งที่2-2564)
ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ดูเอกสาร


ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ดูเอกสาร