menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ วัดโพธิ์ชัย ชุมชนไผ่เก่าพัฒนาและ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่
https://www.facebook.com/pg/banphaimuni/photos/?tab=album&album_id=3137046343003830