menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

การให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล แบบนาโนไฟแนนซ์

ดูรายละเอียด www.mof.go.th/home/AnnualReport/58-07-01-NanoFinance.pdf