menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านของชุมชนบ้านข่า ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนโพธิ์สวรรค์ ชุมชนหมู่4พัฒนา และชุมชนปอบิด

เย็นวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านของชุมชนบ้านข่า ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนโพธิ์สวรรค์ ชุมชนหมู่4พัฒนา และชุมชนปอบิด

https://www.facebook.com/161125453929282/posts/3134845789890552/