เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA)

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560(ITA) ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ดาวน์โหลดเอกสาร>>