menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร>> 

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ(LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร>>