เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

ระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาฯ

- ประกาศสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

- ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดาวน์โหลดเอกสาร>>