เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลสอบ - โอนย้าย
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่1/2566)

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่1/2566)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตำแหน่งผู้ช่วยครู และ ภารโรง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตำแหน่งผู้ช่วยครู และ ภารโรง 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสารธรณสุข  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รับสมัครสรรและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดโรงเรียน ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม 2560 ในวันเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 0-4327-2642 ต่อ 19

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

กำหนดสอบคัดเลือก  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 09.00 - 12.00 น     ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป , สามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น )  เวลา 13.00 น เป็นต้นไป  - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น )

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2560

ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก  จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ถนนเจนจบทิศ  ตำบล      ในเมือง  อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึง       วันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้ 

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหาร

บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลสายบริหารผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ประกาศผลการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล

ประกาศผลการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล 

ประกาศผลการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง(ผอ.ช่าง)

ประกาศผลการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารที่ว่าง(ผอ.ช่าง)

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
และ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ครั้งที่3/2559)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ครั้งที่3/2559)

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง(ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง(ตำแหน่งศึกษานิเทศก์) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 3/2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 3/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี พ.ศ.2559

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์  สังกัด งานสัตวแพทย์   ฝ่ายบริการสาธารณสุข   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  1  อัตรา    ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนด ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559  ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลา ราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0-4327-2762  

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ในสายงานนักบริหารงานทั่วไป

ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่   สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒ ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่   สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒ ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่   สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่  โทร. ๐-๔๓๒๗-๒๗๖๒ ...