menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ เร่งซ่อมแซมระบบที่ชำรุด ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนเป็นปกติ