เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่4
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่2
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน ตุลาคม
ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำปีงบประมาณ 2558 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มกราคม
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มีนาคม
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน เมษายน
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤษภาคม
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มิถุนายน
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กรกฎาคม
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กันยายน
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่2
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 12
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 8
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 9
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่7
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 10
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 11
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่1
ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัย3
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่2
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่2
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่9
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่11
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่3
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 8
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 7
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่3
ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่6
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่1
ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่2
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่2
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่4
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่2
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2563 วันพฤหัสบดีที่ 24
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครั้งแรก
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


รายงานประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
ประจำปีงบประมาณ 2566 ดูเอกสาร