menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562 (ชุมชนโซนโนนสว่างประชารักษ์)

ช่วงเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562 (ชุมชนโซนโนนสว่างประชารักษ์) โดยได้รับเกียรติจากนายปัญญา บัวแสง ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประธานเครื่อข่าย และผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดในเช้าวันนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม