menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานมหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย

พิธีเปิดงานมหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย

เช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก เทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ฯผู้อำนวยการกองสวัสดิการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยชุมชนและภาคีเครือข่ายและต้อนรับนายไมตรี อินทุสุต ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ณ หอประชุมโรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์และลงพื้นที่มอบบ้านให้ประชาชนในชุมชนพระธรรมสารและร่วมพิธีเปิดโครงการบ้านมั่นคงและมอบบ้าน สหกรณ์เคหะสถานบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนาจำกัด โดยนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ณ บ้านมั่งคงร่วมใจพัฒนา ชุมชนโนนสวรรค์

 

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม