menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โดยชมรมแอโรบิคอำเภอบ้านไผ่

เย็นวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนัาส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย/งาน และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปิดโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ โดยชมรมแอโรบิคอำเภอบ้านไผ่ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ (สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกายเอาเด้อครับ)

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม