menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุม ติดตาม แผนพัฒนาฯ แผนการดำเนินงานฯ แผนจัดซื้อฯ และอื่นๆ

ช่วงเย็นของวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงอะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้อำนวยกอง เพื่อร่วมปรึกษา ติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แผนการดำเนินงานฯ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และวางแผนการปฏิบัติงานอื่นๆ ณ ห้องรองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม