เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลจัดซื้อ - จัดจ้าง(วงเงินไม่เกิน 500,000บาท)
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน 82-8692 ขอนแก่น

ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน 82-8692 ขอนแก่น

โครงการจ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-3492 (ราคากลาง)

โครงการจ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-3492 (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูทางเข้า (โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต) (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูทางเข้า (โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต) (ราคากลาง)

โครงการจ้างซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบหมายเลขทะเบียน ตค 472 (ราคากลาง)

โครงการจ้างซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบหมายเลขทะเบียน ตค 472 (ราคากลาง)

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยปฏิพงษ์(ฝั่งทิศตะวันตก) (ราคากลาง)

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยปฏิพงษ์(ฝั่งทิศตะวันตก) (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 9 (ต่อจากท่อเดิม) (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 9 (ต่อจากท่อเดิม) (ราคากลาง)

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรเพดานพร้อมติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ (ราคากลาง)

โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรเพดานพร้อมติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ (ราคากลาง)

โครงการเคลื่อนย้ายสถานีรถไฟบ้านไผ่

โครงการเคลื่อนย้ายสถานีรถไฟบ้านไผ่ งบประมาณ 318,000.- บาท ราคากลาง 318,000.- บาท ลว. 6 พย. 2560

โครงการซื้อซุ้มตั้งเฉลิมพระเกียรติ (ราคากลาง)

โครงการซื้อซุ้มตั้งเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 300,000.- บาท ราคากลาง 300,000.- บาท ลว. 23 สค. 2560

โครงการที่ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนยิ่งยง ซอย 8 (ราคากลาง)

โครงการที่ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนยิ่งยง ซอย 8 งบประมาณ 270,000.- บาท ราคากลาง 270,000.- บาท ลว. 23 สค. 2560

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย1 (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย1 งบประมาณ 323,000.- บาท ราคากลาง 323,000.- บาท ลว. 11 กค. 2560

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 9 (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 9 งบประมาณ 273,000.- บาท ราคากลาง 273,000.- บาท ลว. 11 กค. 2560

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี งบประมาณ 315,000.- บาท ราคากลาง 273,000.- บาท ลว. 5 กค. 2560

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2 (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2 งบประมาณ 357,000.- บาท ราคากลาง 357,000.- บาท ลว. 22 มิย. 2560

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเพียรแก้วอุทิศ (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเพียรแก้วอุทิศ งบประมาณ 253,000.- บาท ราคากลาง 253,000.- บาท ลว. 22 มิย. 2560

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา งบประมาณ 400,000.- บาท ราคากลาง 400,000.- บาท ลว. 9 พค. 2560

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนพระกุมารเยซู (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนพระกุมารเยซู งบประมาณ 130,000.- บาท ราคากลาง 130,000.- บาท ลว. 9 พค. 2560

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางเข้า รร.อนุบาลสาธิต (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทางเข้า รร.อนุบาลสาธิต งบประมาณ 254,000.- บาท ราคากลาง 254,000.- บาท ลว. 31 มีค. 2560

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชุมชนพัฒนา ซอย 1(ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนชุมชนพัฒนา ซอย 1 งบประมาณ 462,000.- บาท ราคากลาง 462,000.- บาท ลว. 17 มีค. 2560

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 121(ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 121 งบประมาณ 471,000.- บาท ราคากลาง 471,000.- บาท ลว. 15 มีค. 2560

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 121(ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 121 งบประมาณ 471,000.- บาท ราคากลาง 471,000.- บาท ลว. 15 มีค.2560

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง (ด้านทิศตะวันออก)-ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง (ด้านทิศตะวันออก) งบประมาณ 315,000.- บาท ราคากลาง 315,000.- บาท ลว. 15 มีค. 256

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสมประสงค์ ซอย 7(ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสมประสงค์ ซอย 7 งบประมาณ 462,000.- บาท ราคากลาง 462,000.- บาท ลว. 8 มีค. 2560

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนขนมจีน(ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนขนมจีน งบประมาณ 152,000.- บาท ราคากลาง 150,000.- บาท ลว. 27 มค. 2560 ถ้าจะ link จากเว็บกรมบัญชีกลาง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลังศาลา (ราคากลาง)

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหลังศาลา งบประมาณ 431,000.- บาท ราคากลาง 428,000.- บาท ลว. 16 มค. 2560

โครงการที่ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 15 (ราคากลาง)

โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 15 งบประมาณ 420,000.- บาท ราคากลาง 418,000.- บาท ลว. 16 มค. 2560

โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุสำนักปลัด (ราคากลาง)

ราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ (สำนักปลัด) งบประมาณ 400,000.- บาท ราคากลาง 400,000.- บาท ลงวันที่ 4 มค.60

1.pdf"