menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบชุมชนสมประสงค์พัฒนา

เย็นวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้นางสาวดาวรรณ์ ภูเหิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เปิดโครงการสุขภาพดีแบบบาสโลบ โดยกลุ่มบาสโลบชุมชนสมประสงค์พัฒนาสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ ศาลาชุมชนสมประสงค์พัฒนา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม