menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2565 ณ ชุมชนหนองแคน ชุมชนโนนสะอาด ช

รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่ เช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2565 ณ ชุมชนหนองแคน ชุมชนโนนสะอาด ชุมชนศาลเจ้า1 ชุมชนศาลเจ้า2 ชุมชนโนนสว่าง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม