menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

เปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะกรรมการชุมชน และองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ท่านไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ คณะกรรมการชุมชน และองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จัดหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชลบุรีและได้รับเกียรติจากท่านจิรวดี เจริญศิลป์ รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีเปิดในเช้าวันนี้ค่ะ