menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับการประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น60

เช้าวันนี้ 20 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลและประธานคณะกรรมการชุมชน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภท โดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต รัชตภิบุลภพ เป็นประธานนำคณะกรรมการมาตรวจประเมินในครั้งนี้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอขอบพระคุณทุกท่าน อย่างสูงยิ่ง ครับ