menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์

เช้าวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเรณู พร้อมพรั่ง รองปลัดเทศบาล นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ นางสาวดาวรรณ ภูเหินรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นายสมศักดิ์ ศิริหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้รับมอบหมายจากนายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ Zero Waste ภายใต้โครงการขอนแก่นน่าอยู่ มุ่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี2562 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม