menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่1 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่2 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่3 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่4 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่5 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่6 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1
ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่2
ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่2 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่2 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่3 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขครั้งที่1 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่2/2561
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่2 ดูเอกสาร


ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 1/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี (พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ดูเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (019)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ดูเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ครั้งที่ 1/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่2
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่2
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ฉบับที่2 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ครั้งที่ 2/2562
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ครั้งที่1/2563
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ดูเอกสาร