เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่1 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่2 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่3 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่4 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่5 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 ฉบับที่6 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1
ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่2
ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่2 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่5
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับ ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่2 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่3 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2561 แก้ไขครั้งที่1 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่2/2561
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่2 ดูเอกสาร


ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ครั้งที่ 1/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี (พ.ศ.2561-2565)
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ดูเอกสาร


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาสามปี
ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ดูเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ครั้งที่ 1/2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่2
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่2
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ฉบับที่2 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ครั้งที่ 2/2562
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ครั้งที่1/2563
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่3
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่5
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 6/2563
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4/2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 7
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2564
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 8 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 แก้ไขครั้งที่1/2565 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ดูเอกสาร


ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่4
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ดูเอกสาร


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ดูเอกสาร