เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

กฏหมาย-ระเบียบต่างๆ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

1.สำนักปลัดเทศบาล

    1.1 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

          งานเทศกิจ

          1.1.1 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 Click ดูรายละเอียด>>>      

          1.1.2 กระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 Click ดูรายละเอียด>>>      

          1.1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาารจัดทำระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546 Click ดูรายละเอียด>>>      

          1.1.4 พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.1.5 กฎกระทรวง การติดป้ายโฆษณา ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 Click ดูรายละเอียด>>>      

          1.1.6 พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.1.7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาารจัดทำระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546 Click ดูรายละเอียด>>>      

          1.1.8 พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.1.9 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ Click ดูรายละเอียด>>>      

          1.1.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.1.11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2536 Click ดูรายละเอียด>>>  

     1.2 งานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย

           1.2.1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.2.3 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.2.4 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภัยอันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.2554 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.2.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 Click ดูรายละเอียด>>>  

    1.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          งานธุรการ และ งานสารบรรณ

           1.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.2 พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.4 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.7 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.8 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.11 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.12 กฎกระทรวง ฉบับที่2 (พ.ศ.2496) ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.14 กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.15 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 6 กรกฎาคม 2542 การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ถึง (ฉบับที่9) พ.ศ.2553 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชกาารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.20 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.21 กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.22 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.23 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.24 กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2541 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.29 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.30 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.31 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.32 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.33 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกคริง 2560และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.34 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.35 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.36 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.37 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.38 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.39 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.40 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.41 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.3.42 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานงานธุรการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัดเทศบาล Click ดูรายละเอียด>>>  

    1.4 ฝ่ายปกครอง

          งานทะเบียนราษฎร และ งานบัตรประจำตัวประชาชน

          1.4.1 พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.2 พรบ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.3 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.4 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.5 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.6 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ.2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.7 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการเกิดหรือตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น พ.ศ.2551 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.8 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ.2551 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.9 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และรวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.10 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.11 ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.12 กฎกระทรวงกําหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.13 กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.14 กฎกระทรวงการขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2555 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2528 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.16 ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  Click ดูรายละเอียด>>>  

          1.4.17 ระเบียบสำนักทืะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

         1.4.18 ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

     2.1. พรบ. ว่าด้วย การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Click ดูรายละเอียด>>>  

     2.2. พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 Click ดูรายละเอียด>>>  

     2.3. พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     2.4. พรบ. งานคณะกรรมการกฤษฎีกาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Click ดูรายละเอียด>>>  

     2.5. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 Click ดูรายละเอียด>>>  

     2.6. พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  Click ดูรายละเอียด>>>

3. กองคลัง

     3.1 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.2 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.3 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.6 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.11 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.12 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

            และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.13 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

            และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.14 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

            และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.15 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 2) Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.16 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 3) Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.17 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

            และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.18 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง (ฉบับที่ 4) Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.19 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256๔ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.20 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.22 กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.23 ประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.24 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร Click ดูรายละเอียด>>>  

     3.25 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

4.กองช่าง

     4.1. พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542  Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.2. พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.3. พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.4. พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.5. พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.6. พรบ.ควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.7. พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.8. พรบ.วิศวกร พ.ศ.2542 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.9. พรบ.สถาปนิก พ.ศ.2543 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.10 พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.11. กฎกระทรวง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.12. กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.13. กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Click ดูรายละเอียด>>>  

     4.14. กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 Click ดูรายละเอียด>>> 

     4.15. กฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  Click ดูรายละเอียด>>> 

     4.16. กฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนำดของอำคำร และมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2563  Click ดูรายละเอียด>>> 

     4.17. ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การน ากฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับกับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565  Click ดูรายละเอียด>>> 

5.กองสวัสดิการ

     5.1. พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.8. ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าบในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.18. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.20. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.21. ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.22. พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.24. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.25. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.26. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.27. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.28. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.29. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.30. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.31. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.32. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.33. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.34. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. 2556  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.35. ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุนให้การสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.36. ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.37. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.38. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.39. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่  Click ดูรายละเอียด>>>  

     5.40. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 2566  Click ดูรายละเอียด>>> 

6.กองสาธารณสุข

     6.1. กฎกระทรวง ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.2. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.3. กฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>       

     6.4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.5. การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.6. คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.7. คำแนะนำฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.8. คำแนะนำฯ เรื่อง แนวทางการควบคุมกิจการฯ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่2) พ.ศ.2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.9. คู่มือกฎหมายสาธารณสุขให้ความรอบรู้สู่ประชาชน Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.10. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (SOP) Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.11. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.12. คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.13. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัตัท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.14. แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.15. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจำปีและการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.16. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (2561) Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.17. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง  กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.18. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง การกำหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอนฯ ที่ได้มาตรฐานของระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>   

     6.19. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จำหน่ายอาหาร Click ดูรายละเอียด>>>   

     6.20. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ การพิจารณาออกใบอนุญาต Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.21. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล(Escherichia coli)ฯ พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.22. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (2562) Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.23. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แบบเอกสารกำกับการขนสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.24. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสด พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.25. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.26. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญ พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.27. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบฯ Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.28. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่หรือส้วมชั่วคราว พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.29. ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.30. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับปรับปรุง) Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.31. พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.32. รวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม 2 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.33. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.34. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.35. พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.36. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.37 กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.38. กฎกระทรวง การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.39. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.40. กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.41. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.42. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.43. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.44. พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 Click ดูรายละเอียด>>>  

     6.45. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 Click ดูรายละเอียด>>>  

7.กองการศึกษา

     7.1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548 Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.4. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545 Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.6. พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545 Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.7. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.8. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.9. ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.10. ระเบียบความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.11. ตารางขั้นตอนการให้บริการการปฏิบัติงานระเบียบการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ Click ดูรายละเอียด>>>  

     7.12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 Click ดูรายละเอียด>>>  

  8.งานการเจ้าหน้าที่

      8.1 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

          8.1 พรบ. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล Click ดูรายละเอียด>>>       

          8.2 พรบ. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ( ฉบับที่ 2 ) Click ดูรายละเอียด>>>   

          8.3 พรบ. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง Click ดูรายละเอียด>>>   

          8.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน Click ดูรายละเอียด>>>   

          8.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน Click ดูรายละเอียด>>>     

          8.6 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล.pdf Click ดูรายละเอียด>>>     

Click ดูรายละเอียด>>>  

     8.2 ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

           8.2.1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565  Click ดูรายละเอียด>>>