เทศบาลเมืองบ้านไผ่
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร