เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
งบแสดงฐานะการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเอกสาร


รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประจำปีงบประมาณ 2564 ดูเอกสาร


รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูเอกสาร


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ6เดือนแรก(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ6เดือนหลัง(เมษายน 2561-ตุลาคม 2562)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูเอกสาร


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ6เดือนแรก(ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ6เดือนหลัง(เมษายน 2561-ตุลาคม 2561)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร