menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ6เดือนแรก(ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ6เดือนแรก(เมษายน 2561-ตุลาคม 2561)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสาร


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประจำปีงบประมาณ 2560 ดูเอกสาร


รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประจำปีงบประมาณ 2559 ดูเอกสาร