เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

#ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 3

#ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ครั้งที่ 3
        “รักษ์ถิ่น พัฒนาเมืองไผ่” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจข้อเท็จจริง ประชุมผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และตรวจสอบความถูกต้องของรหัสคุรุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมใบไผ่ พร้อมลงพื้นที่ตรวจสภาพครุภัณฑ์ที่ชำรุด ณ สถานที่ต่างๆ