menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่1พัฒนา ชุมชนบ้านไผ่เก่า และชุมชนบ้านไผ่พัฒนา

ช่วงเย็นวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายไพทูรย์ เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยท่านรองปลัดเทศบาล ท่านผู้อำนวยการกอง/ฝ่าย ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมพบปะปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านของชุมชนหมู่1พัฒนา ชุมชนบ้านไผ่เก่า และชุมชนบ้านไผ่พัฒนา

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3120175968024201&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDJ7T0JImM55vpp2diz3KMYOnPjQMW5QPSe7bn9JvHAZUIyrx6kQ0Y6ljkae-M6DZOCQNzVa8Fn2s7C09apNK7nXFBxpDopw0JHpqghj2hzTDDih4v0d36Y5OpivsVd0AUnYKwckJpKemtpmJ00yC8w7N8E5e9Cfbe8WpYF6QBzzYE9RRYugv7uoOSrXUTSmYFSZ9jNdpvwyKxe5Sw-kVV25YTq6pAsc3EQRl2q2WgzblOYim6h_uF3BPRbbh0FpHfItuckrCX6Dh_GWU0J-VMp__mfuy-m4gn15hnbavz8hHZe17XF_1Kq0UXyS120C89WWU2-c7ZtDB0kr8MHC_kuad0geIHnz-dZe5A7aNevLZ6AAyMssaK00Wb34yRorjycVOe1Bjj4t-2qcLLU_0YxQEanM7VvsIAfthDwuuN22fHHHcMcKSjMSHje7zYXA7WEnWxC95f35Lht5o2i&__tn__=-UC-R