เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล  ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 (6 เดือนแรก)  ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

การรับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

รับโอนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ดาวน์โหลดเอกสาร>>   

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล  ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล  ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - นโยบายการจัดทำแผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - นโยบายแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - นโยบายการสรรหาตำแหน่งว่างสายบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - นโยบายการคัดเลือกบุคคลประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - การโอนการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - นโยบายการสรรหาพนักงานจ้างของเทศบาล  ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

           - นโยบายการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>    

           - นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - นโยบายการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - นโยบายการจัดทำประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - นโยบายผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          - นโยบายการเสริมเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          -การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          -การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          -แผนพัฒนาบุคลากร  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          -โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          -โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงาน 2563  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

          -แผนอัตตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  (026) ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

         -สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  ดาวน์โหลดเอกสาร>>     

         -สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  ดาวน์โหลดเอกสาร>>